مکرمه قنبری (ننه مکرمه)

نمایش های انفرادی:
1398 : نمایشگاه انفرادی، «مکرمه»، کاما گالری، تهران
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «نقاشان خودآموخته»، گالری دی، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «تجربه‌ی زمستان»، گالری ایوان، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی، «پنجاه سالگی، نمایشگاه آثار ۵+۵۰ هنرمند معاصر ایرانی»، گالری سیحون، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «تن‌ها»، آرتیبیشن، تهران
جوایز:
1380 : کسب دیپلم افتخار در کنفرانس بنیاد مطالعات زنان ایرانی در استکهلم، سوئد و نامیده شدن بعنوان بانوی سال