میلاد هوشمندزاده

بیوگرافی:
1387 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته ی عکاسی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران
1397 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی فلسفه ی هنر، دانشگاه هنر، تهران
نمایش های انفرادی:
1393 : نمایشگاه انفرادی، «تِپ»، گالری آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «نمایشگاهی راجع به نمایشگاهی بد»، گالری اُ، تهران
نمایش های گروهی:
1389 : نمایشگاه گروهی، «ایران و شرکاء»، مرکز فرهنگی بروژ، بلژیک
1395 : نمایشگاه گروهی، «فلانور»، موسسه ی کاف، تهران