ندا شاه حسيني

نمایش های انفرادی:
١٣٩٧ نمايشگاه انفرادي نقاشي گالري هفت ثمر
نمایش های گروهی:
١٣٩٨نمايشگاه گروهي دوستداران هفت ثمر
١٣٩٧ نمايشگاه گروهي دوستداران هفت ثمر
١٣٩٧ نمايشگاه گروهي هفت نگاه باغ موزه نياوران
١٣٩٦نمايشگاه گروهي صلح جهاني جنوا ايتاليا
١٣٩٥ نمايشگاه گروهي عكس گالري ياسمين
١٣٩٤ نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند گالري گلستان
١٣٩٣ نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند گالري گلستان
١٣٩٢ نمايشگاه گروهي عكس گالري زرنا
.....

متولد ١٤آذر ١٣٥٩

ليسانس مترجمي زبان آلماني
فوق ليسانس نقاشي
دكتري فلسفه هنر (دانشجو)