نزار موسوی‌نیا

نمایش های انفرادی:
1385 : نمایشگاه انفرادی، گالری دی، تهران
1388 : نمایشگاه انفرادی، گالری ماه، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری ماه، تهران
1390 : نمایشگاه انفرادی، گالری ماه، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، «جنگل های سمی»، گالری خاک، تهران
نمایش های گروهی:
1385 : نمایشگاه گروهی، گالری اثر، تهران
1386 : نمایشگاه گروهی، «به تصویر کشیدن بانوان»، لندن
1386 : نمایشگاه گروهی، گالری آریا، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، «اکنون، ملکوت بر زمین»، گالری ماه، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، «رازهای نجوا شده، رویاهای زمزمه شده»، لندن
1390 : نمایشگاه گروهی، گالری آرت سنتر، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری ماه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانه»، گالری ماه، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانه»، گالری ماه، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «باران بهانه شد»، گالری سرزمین هنر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نئواكسپرسيونيسم در هنرمعاصرايران»، گالری شیرین، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه سالانه خاک»، گالری خاک، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «شبتاب 8 - نمایش آنلاین»، گالری آزاد، تهران