وجید امینی

فارغ التحصیل نقاشی از دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
برگزاری نمایشگاههای متعدد در ایران-فرانسه-اسپانیا و ایتالیا