وحید حکیم

بیوگرافی:
1362 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی هنر، دانشگاه تهران
نمایش های انفرادی:
1373 : نمایشگاه انفرادی، گالری کلاسیک، اصفهان
1374 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1383 : نمایشگاه انفرادی، «پرتره‌هایی از صادق هدایت»، گالری الهه، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، خانه‌ی هنرمندان ایران، تهران
1388 : نمایشگاه انفرادی، گالری ماه مهر، تهران
1390 : نمایشگاه انفرادی، گالری اثر، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، گالری متن، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی طراحی، گالری اکنون، اصفهان
1395 : نمایشگاه انفرادی، گالری امکان، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «سقوط به‌ترتیب»، گالری اثر، تهران
نمایش های گروهی:
1384 : نمایشگاه گروهی، «آلودگی‌هایی بسیار برای به نمایش درآوردن: مبارزان نرم در صحنه‌ی هنر معاصر تهران»، نیویورک، ایالات متحده
1387 : نمایشگاه گروهی، «تهران-فرانکفورت/فرانکفورت-تهران»، خانه‌ی هنرمندان موزانتورم، فرانکفورت، آلمان
1388 : نمایشگاه گروهی، «تهران-فرانکفورت/فرانکفورت-تهران»، گالری ماه مهر، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «انتزاع و بیان»، گالری پردیس ملت، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «اشارات»، گالری امکان، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، گالری اُ، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نسخه‌های محدود -۱»، پروژه‌های 009821، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «دور سیب خط بکش، یا بی‌سایگی»، گالری امروز، اصفهان
1398 : نمایشگاه گروهی، «دور سیب خط بکش یا بی‌سایه‌گی»، پروژه‌های بیرون از دستان، تهران
جوایز:
1382 : کسب جایزه بعنوان هنرمند منتخب، ششمین دوره‌ی دوسالانه‌ی نقاشی معاصر، تهران، ایران