کوروش کاظمی

بیوگرافی:کوروش کاظمی.متولد کنگاورکرمانشاهساکن تهران_کاردانی نقاشی ایرانی کارشناسی نقاشی
نمایش های گروهی:نمایشگاه گروهی نقاشی ایرانی _فرهنگسرای ملل۱٣٩۴
نمایشگاه گروهی نقاشی_ارمنستان2016
نمایشگاه گروهی طراحی گالری هفت ثمر۱٣٩۵
نمایشگاه گروهی نقاشی فرهنگستان هنر ۱٣٩۶
نمایشگاه گروهی طراحی _کیش۱٣٩٧
شرکت در فراخوان مسابقه طراحی در موسسه سکو۱٣٩٨"