کیمیا صابونی

بیوگرافی:
فارغ التحصیل معماری
نمایش های گروهی:
گالری مژده سال ۱۳۹۵