هانیبال الخاص

بیوگرافی:
1330 : سه سال تحصیل در رشته‌ی فلسفه در دانشگاه لویولا شیکاگو
1332 : آغاز به تحصیل در مؤسسه‌ی هنر شیکاگو و دریافت مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هنرهای زیبای خود از آنجا
نمایش های انفرادی:
1397 : نمایشگاه انفرادی، «وقتى پرنده مرد»، ویستا پلاس، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «وقتی پرنده مُرد»، گالری ویستا، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «پرنده وقتی مُرد»، گالری دوران، اصفهان
نمایش های گروهی:
1343 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه سالانه‌ی دانشکده مانتیسلو، آلتون، ایلینوی
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «الخاصيسم»، آرتیبیشن، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، گالری شکوه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «دفترچه»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به رنگ آسمان»، گالری سرزمین هنر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی و مجسمه»، نگارخانه سروناز، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری آتلیه‌ی کبود، تبریز
1398 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری امروز، اصفهان
1399 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری هان، شیراز
بینال ها:
1339 : نمایشگاه، نمایشگاه دوسالانه‌ی تهران
1341 : شرکت در نمایشگاه دوسالانه‌ی تهران
1374 : نمایشگاه دوسالانه، موزه‌ی هنرهای مدرن، تهران