محمدعلی ترقی جاه

نمایش های گروهی:
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به رنگ آسمان»، گالری سرزمین هنر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر 3»، آرتیبیشن، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «دوران بی مرز»، آرتیبیشن، تهران
بینال ها:
1379 : شرکت در نخستین دوره‌ی دوسالانه‌ی طراحی، موزه‌ی هنر معاصر تهران، ایران
1381 : شرکت در نخستین دورهی دوسالانه ی بین‌المللی نقاشی جهان اسلام، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
جوایز:
1346 : کسب مدال طلا در مسابقه‌ی بین‌المللی هنر ایران