گسست محسوس

تاریخ شروع: 1399-08-09
تاریخ پایان: 1399-08-20

گردآوری: تکین آغداشلو