خانه هنر گازلی

شماره تلفن گالری: +442074918
آدرس وب سایت: http://www.gazelliarthouse.com/
ساعات کاری گالری: از 11:00 صبح تا 07:00 عصر
آدرس پستی: لندن | مِی فِیر | خیابان دووِر 39