مرکز هنری کافسجیان

شماره تلفن گالری: +3741054193
آدرس وب سایت: http://www.cmf.am/
ساعات کاری گالری: از 08:00 صبح تا 08:00 شب
آدرس پستی: ارمنستان | ایروان | خیابان تمنیان | شماره 10