گالری هنری عارف

ساعات کاری گالری: از 11:00 صبح تا 08:00 شب
آدرس پستی: خیابان اشکبوس نادری | پایینتر از میدان شهدا