از مجموعه باغ سکوت

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
از مجموعه باغ سکوت
چاپ دستی کالگوگرافی: آکواتینت
۴۰x۴۵
۲۰۱۷