بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)
مرکب روی کاغذ و برش کاغذ
۱۰۰x۷۰
2018