بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ)
مرکب روی کاغذ
۴۰x۳۰
2019