بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن)

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن)
رنگ روغن روی بوم
۸۰x۶۰
1396
شماره اثر: 0