بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن)

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن)
رنگ روغن روی بوم
۶۰x۸۰
1398
شماره اثر: 0