بدون عنوان

مجسمه
بدون عنوان
استخوان و چوب (خاتم)
۳۰x۳۰x۷۰
۲۰۱۹

تک نسخه

دسته: