بدون عنوان

مجسمه
بدون عنوان
برنج و چوب (خاتم)
۱۹۰x۲۱x۵۱
۲۰۱۹

تک نسخه

دسته: