بدون عنوان

مجسمه
بدون عنوان
چوب (خاتم)
۴۰x۸۰x۴۰
۲۰۱۰

تک نسخه

دسته: