بدون عنوان

مجسمه
بدون عنوان
برنج و چوب (خاتم)
۲۰۰x۲۰x۲۰
۲۰۱۶

تک نسخه

دسته: