بدون عنوان

مجسمه
بدون عنوان
چوب
۱۸۵x۵۳x۱۲
۲۰۰۶

تک نسخه

دسته: