بدون عنوان

نقاشی
بدون عنوان
رنگ روغن روی بوم
۱۲۰x۲۱۰
۲۰۱۹
دسته: