بدون عنوان

نقاشی
بدون عنوان
اکریلیک و ماژیک روی بوم
X۱۳۰X۱۳۵
۲۰۲۰
دسته: