بدون عنوان

نقاشی
بدون عنوان
ترکیب مواد روی بوم
۷۰x۱۰۰
2018