بدون عنوان

نقاشی
بدون عنوان
پیگمنت روی مقوا
۱۰۰x۷۰
2018
شماره اثر: 0