خانم دورگه 1

چاپ جوهر افشان
۱۱۳x۱۵۰
شماره اثر: 49
برآورد قیمت: £12,000 - £18,000
قیمت فروش رفته: £15,000