دختر شهری ۲

چاپ لامبدا روی آلومنیوم
۱۵۰x۱۰۰
شماره اثر: 80
برآورد قیمت: $7,000 - $10,000
قیمت فروش رفته: $5,625