دستکاری

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عکس
دستکاری
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
۱۵۰x۲۵۰
۱۳۹۵

پنج لت/هر لت 50 سانتیمتر در 150 سانتیمتر/ روی هم رفته 150 در 250 سانتیمتر