روزگار

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی
روزگار
رنگ و روغن روی بوم
۲۱۰X۱۶۰
1385
شماره اثر: Array