من میخواهم خوشحال باشم

اکریلیک و اکلیل روی بوم
۱۹۰x۲۴۰
شماره اثر: 220
برآورد قیمت: £18,000 - £20,000
قیمت فروش رفته: £688