کشتار بیگناهان

نقاشی
کشتار بیگناهان
رنگ روغن روی مقوا
۲۲۶x۶۲۳
۲۰۱۷.۲۰۱۸

8 لت

شناسه محصول: UZ4B54HJ37 دسته: