ضمانت اصل بودن اثر

با توجه به تجربه یک دهه‌ای متخصصان ما در زمینه اصالت‌سنجی آثارهنری و با تحقیق و بررسی کمبود‌ زیرساخت در امر مهم کارشناسی در حوزه‌ی هنرهای تجسمی، پلتفرم ویژن با استفاده از سازوکارهای طراحی‌شده‌ی سیستماتیک چند مرحله‌ای، به روشی مطمئن جهت تایید اصالت آثارهنری قابل‌خرید و گواهینامه‌های صادر‌شده که از پلتفرم ویژن صادر‌شده‌اند رسیده‌ایم. بدان معنی که پلتفرم ویژن بصورت مادام‌العمر اصالت اثر ارائه‌شده و اثر هنری گواهینامه‌دار را تایید‌میکند.
همچنین با راه‌اندازی امکان خودکار، این قابلیت وجوددارد تا پس از فروش اثر هنری پارامترهای موردنظر هر اثر در فرم استاندارد گواهینامه اصالت پلتفرم ویژن قرارگیرد.

شناسه گواهینامه

در هر گواهینامه یک کد عددی همراه با یک QR کد قرار می‌گیرد که دریافت‌کننده گواهینامه از طریق آن قادر به مشاهده تصویر صحیح گواهینامه موردنظر خود خواهدبود و با مقایسه تصویر گواهینامه و برگه‌ای که دردست دارد از اصالت گواهینامه مربوطه اطمینان حاصل کند. درنتیجه‌ی این سیستم از صدور گواهینامه‌های جعلی و سوءاستفاده‌های دیگر جلوگیری‌خواهدشد. بدیهی‌ست تا ایجاد سازوکار کارشناسی صحیح و اصولی، پلتفرم‌ویژن فقط برای آثار هنرمندان در قید حیات گواهینامه اصالت اثر صادر خواهدکرد.